Інтернам

Документ z0696-96, поточна редакція — Редакція від 15.02.2001, підстава z0138-01
IV. Права та обов'язки лікарів(провізорів)-інтернів 
   4.1. В      адміністративному        відношенні 
лікарі(провізори)-інтерни підпорядковуються Міністерству охорони 
здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінню охорони здоров'я 
обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрацій, 
обласній, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічній 
станції, обласному, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація".
   4.2. Під час стажування в базовому закладі (установі) охорони 
здоров'я лікар(провізор)-інтерн працює під керівництвом лікаря 
(провізора), призначеного його безпосереднім керівником, а під час 
очної частини навчання на кафедрі вищого закладу освіти - під 
керівництвом закріпленого за ним викладача.
   4.3. На лікарів(провізорів)-інтернів під час очної частини 
навчання на кафедрах поширюються правила внутрішнього трудового 
розпорядку закладу освіти, під  час  стажування  -  правила 
внутрішнього трудового розпорядку, встановлені для працівників 
даного закладу (установи) охорони здоров'я.
   4.4. Лікарі(провізори)-інтерни мають право:
   - користуватися  лабораторіями,  кабінетами,  аудиторіями, 
читальними  залами,  бібліотеками  та  іншими  навчальними і 
допоміжними підрозділами вищого закладу освіти;
   - брати участь у виробничих нарадах кафедр в обговоренні 
питань удосконалення навчального процесу  та  інших  питань, 
пов'язаних з навчанням і побутом лікарів(провізорів)-інтернів;
   - на забезпечення проживання в гуртожитку вищого закладу 
освіти під час навчання на кафедрі (з оплатою відповідно до 
існуючих тарифів) та в гуртожитку закладу (установи) охорони 
здоров'я під час стажування.
   4.5. Лікарі(провізори)-інтерни зобов'язані:
   - набувати, поглиблювати і удосконалювати професійні знання, 
вміння і навики;
   - у повному обсязі та своєчасно виконувати навчальний план і 
програму інтернатури;
   - виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку в 
установах і закладах охорони здоров'я, правила проживання в 
гуртожитках та правила внутрішнього трудового розпорядку в вищих 
закладах освіти. 
            V. Контрольні заходи 
   5.1. З     метою    перевірки        засвоєння 
лікарями(провізорами)-інтернами розділів  навчальної  програми, 
оволодіння відповідними практичними навиками проводиться проміжний 
(піврічний) контроль на базі стажування.
   5.2. Підсумковий контроль проводиться при завершенні циклу 
навчання   на   базі   стажування   перед   направленням 
лікаря(провізора)-інтерна на очну частину навчання на кафедру 
вищого  закладу  освіти.  Склад  і  графік  роботи  комісії 
затверджуються наказом головного лікаря базової установи охорони 
здоров'я, керівника закладу (підприємства) ВО "Фармація". До 
складу комісії включаються відповідальний за інтернатуру на базі 
стажування     (голова),     безпосередні    керівники 
лікарів(провізорів)-інтернів, головні спеціалісти  Міністерства 
охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони 
здоров'я  обласної,  Київської,  Севастопольської  міської 
держадміністрації, головний державний санітарний лікар області, 
міст Києва та Севастополя, керівник обласного, міст Києва та 
Севастополя ВО "Фармація", по можливості - викладачі профільних 
кафедр вищих закладів освіти.
   5.3. При 1,5-2-річному навчанні в інтернатурі підсумковий 
піврічний (річний) контроль проводиться і при завершенні першого 
циклу очної частини навчання на кафедрі вищого закладу освіти.
   5.4. Підсумковий контроль включає в себе:
   - перевірку    професійної   практичної   підготовки 
лікаря(провізора)-інтерна згідно з планом і програмою;
   - тестовий контроль рівня знань та умінь;
   - співбесіду.
   Практична частина    підсумкового   контролю   знань 
лікарями(провізорами)-інтернами   окремих   профілів   може 
розпочинатись     заздалегідь,     шляхом     участі 
лікарів(провізорів)-інтернів в операціях,  прийнятті  пологів, 
клінічних,    інструментальних,   санітарно-епідеміологічних 
обстеженнях, виробничих процесах тощо, у присутності викладача.
   5.5. Лікарі(провізори)-інтерни,  які  не  атестовані  за 
результатами підсумкового контролю або не з'явились на нього без 
поважних  причин,  зобов'язані пройти підсумковий контроль у 
терміни, погоджені з деканатом (відділом) інтернатури, але не 
пізніше двох місяців від початку нового навчального року.
   5.6. Питання  про  можливість  (доцільність)  продовження 
навчання в інтернатурі осіб, які при повторному підсумковому 
контролі не атестовані, вирішує Міністерство охорони здоров'я 
Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласної, 
Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласна, 
міст  Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічна станція, 
обласне, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація" за поданням 
вищого закладу освіти.
   Неатестовані особи підлягають звільненню з інтернатури за 
наказом Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, 
управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської 
міської держадміністрації, обласної, міст Києва та Севастополя 
санітарно-епідеміологічної станції, обласного, міст Києва  та 
Севастополя ВО "Фармація" як такі, що не відповідають займаній 
посаді внаслідок недостатньої кваліфікації і направляються до 
Головного  управління державної служби і кадрів Міністерства 
охорони здоров'я України  для  вирішення  питання  щодо  їх 
працевлаштування.
   5.7. По закінченні терміну підготовки в інтернатурі лікарі 
(провізори)-інтерни підлягають атестації для визначення знань і 
практичних   навиків   з   присвоєнням   звання   лікаря 
(провізора)-спеціаліста  з  конкретної спеціальності згідно з 
наказами МОЗ України від 21.11.91 р. N 168 ( v0168282-91 ) "Про 
подальше удосконалення атестації лікарів", від 4.02.92 р. N 24 
"Про подальше удосконалення атестації провізорів та фармацевтів", 
від 9.06.93 р. N 130 ( z0091-93 ) "Про внесення змін і доповнень 
до наказу МОЗ України від 21.11.91 р. N 168 "Про подальше 
удосконалення  атестації лікарів" та від 1.06. 95 р. N 97 
( z0319-95 ) "Про внесення змін та доповнень до наказу МОЗ України 
від 21.11.91 р. N 168 "Про подальше удосконалення атестації 
лікарів".
   5.8. Для проведення атестації щорічно створюються державні 
атестаційні  комісії. Головами державних атестаційних комісій 
наказом Міністерства охорони здоров'я  України  призначаються 
висококваліфіковані  досвідчені  спеціалісти. Склад комісії і 
розклад проведення атестації затверджуються  ректором  вищого 
закладу освіти не пізніше, як за один місяць до початку атестації.
   До складу державних атестаційних комісій на правах членів 
включаються  проректори  з  навчальної та лікувальної роботи 
(проректор  з  післядипломного  навчання),  декан  факультету 
(завідуючий відділом) інтернатури (або його заступник), завідуючі 
кафедрами, професори та доценти профільних кафедр вищого закладу 
освіти, головні спеціалісти Міністерства охорони здоров'я України, 
Міністерства охорони  здоров'я  Автономної  Республіки  Крим, 
управління охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської 
міської держадміністрацій, головний державний санітарний лікар 
області, міст Києва та Севастополя, керівник обласного, міст Києва 
та Севастополя ВО "Фармація", професори та доценти інших вищих 
закладів  освіти  та  науково-дослідних  закладів, працівники 
профспілкових органів, асоціацій лікарів тощо.
   5.9. Для атестації на визначення знань та практичних навиків 
з присвоєнням звання лікаря (провізора)-спеціаліста у комісію не 
пізніше, ніж за тиждень до початку її засідання, подаються такі 
документи та матеріали:
- характеристика  від  адміністрації  базового  закладу 
(установи) охорони здоров'я, в  якому  лікар(провізор)-інтерн 
проходив стажування;
   - залікова книжка;
   - щоденник обліку роботи лікаря(провізора)-інтерна;
   - фотокартка розміром 3х4 см.
   5.10. До атестації для визначення знань та практичних навиків 
з присвоєнням звання лікаря(провізора)-спеціаліста допускаються 
лікарі(провізори)-інтерни, які повністю виконали навчальний план і 
програму інтернатури, пройшли підсумковий контроль за попередній 
час навчання в інтернатурі з відповідної спеціальності. Виконання 
навчального  плану  та  програми  засвідчується  заліковими 
відомостями, які подаються профільними та суміжними кафедрами 
вищого закладу  освіти  в  деканат  факультету  (відділення) 
інтернатури не пізніше, як за тиждень до початку атестації.
   Допуск лікарів(провізорів)-інтернів до проведення атестації 
для визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання 
лікаря(провізора)-спеціаліста оформлюється наказом ректора вищого 
закладу освіти. 
   5.11. Організація    і    проведення    атестації 
лікарів(провізорів)-інтернів на визначення знань та практичних 
навиків:
   5.11.1. Атестація лікарів(провізорів)-інтернів  включає  в 
себе:
   - контроль знань та вмінь за  комп'ютерними  тестуючими 
програмами, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України;
   - оцінка державною атестаційною комісією знань та вмінь, в 
тому числі володіння практичними навиками;
   - співбесіда чи інша форма підсумкової оцінки рівня засвоєння 
навчальної програми інтернатури.
   5.11.2. Комп'ютерний контроль знань та вмінь провадиться в 
комп'ютерному класі кафедри (факультету) вищого закладу освіти за 
тестовими комп'ютерними програмами з відповідних спеціальностей, 
затверджених Міністерством охорони здоров'я України, в присутності 
членів державної атестаційної комісії.
   Оцінка підготовки    лікарів(провізорів)-інтернів    за 
результатами комп'ютерного тестування здійснюється за бінарною 
системою: "атестований", "не атестований". Атестованим вважається 
лікар(провізор)-інтерн, який має  не  менше  75%  правильних 
відповідей. При негативних результатах комп'ютерного тестового 
контролю лікар(провізор)-інтерн вважається таким, який за рівнем 
підготовки не відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики 
лікаря(провізора) відповідної  спеціальності.  У  такому  разі 
лікар(провізор)-інтерн  до  подальших  етапів  атестації  не 
допускається і вважається неатестованим.
   5.11.3. При проведенні оцінки вмінь та володіння практичними 
навиками  лікарі-інтерни  лікувального  профілю  підлягають 
обов'язковому  контролю  вміння  провести обстеження хворого, 
тлумачити результати допоміжних досліджень, провести диференційний 
діагноз,  виставити  клінічний  діагноз, призначити лікування 
конкретному хворому, надати невідкладну  допомогу  (включаючи 
проведення серцево-легеневої реанімації на тренажері), вирішити 
питання експертизи працездатності.
   Контроль оволодіння практичними навиками лікарями-інтернами 
спеціальностей хірургічного профілю здійснюється заздалегідь, під 
час виконання операцій, лікарських маніпуляцій в присутності 
членів державної  атестаційної  комісії  та  шляхом  аналізу 
професійної  діяльності  лікаря-інтерна  під  час проходження 
інтернатури.
   Контроль оволодіння практичними навиками лікарями-інтернами 
спеціальностей гігієнічного профілю здійснюється заздалегідь, під 
час проведення ними державного санітарно-епідеміологічного нагляду 
на об'єктах в присутності членів державної атестаційної комісії, 
шляхом виконання лікарями-інтернами конкретних ситуаційних завдань 
та аналізу професійної діяльності під час проходження інтернатури.
   При незадовільній  оцінці вмінь і оволодіння практичними 
навиками лікар(провізор)-інтерн вважається таким, що не засвоїв 
практичні навики, передбачені навчальною програмою, і за рівнем 
підготовки не відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики 
лікаря(провізора)-спеціаліста. В цьому разі лікар(провізор)-інтерн 
до подальших етапів атестації не допускається і  вважається 
неатестованим.
   5.11.4. Співбесіда чи інша форма підсумкової оцінки рівня 
засвоєння навчальної програми інтернатури проводиться з кожним 
лікарем(провізором)-інтерном  (за  білетною  чи  безбілетною 
методикою).  За результатами співбесіди з урахуванням оцінок 
попередніх етапів приймається рішення про рівень підготовки лікаря 
(провізора)-інтерна  і  присвоєння  йому  звання  лікаря 
(провізора)-спеціаліста певного фаху.
   5.11.5. За  результатами  атестації  державна атестаційна 
комісія може прийняти рішення:
   - присвоїти звання лікаря(провізора)-спеціаліста відповідної 
спеціальності;
   - відмовити      в      присвоєнні     звання 
лікаря(провізора)-спеціаліста.
   Рішення приймається  відкритим  голосуванням.  При рівній 
кількості  голосів  вирішальним  є  голос  голови  державної 
атестаційної комісії. Результати атестації доводяться до відома 
лікарів(провізорів)-інтернів одразу ж після закінчення засідання 
комісії.
   Результати атестації  оформлюються   протоколом,   який 
підписується головою та всіма членами державної атестаційної 
комісії і затверджується наказом по вищому закладу освіти, при 
якому створена комісія, в десятиденний термін.
   5.11.6. Особі, якій за результатами атестації для визначення 
знань   та   практичних   навиків   присвоєно   звання 
лікаря(провізора)-спеціаліста  з  конкретної  спеціальності, 
видається вищим закладом освіти сертифікат встановленого зразка 
(додаток N 4 до наказу МОЗ України від 21.11.91 р. N 168 
( v0168282-91 ) "Про подальше удосконалення атестації лікарів"), а 
якій відмовлено в цьому, - витяг з протоколу засідання комісії, 
засвідчений печаткою вищого закладу освіти, не пізніше трьох днів 
з моменту затвердження протоколу засідання державної атестаційної 
комісії.
   5.11.7. Термін дії сертифіката лікаря(провізора)-спеціаліста 
встановлюється на 5  років  -  до  чергової  атестації  на 
кваліфікаційну  категорію  після  проходження  відповідного 
передатестаційного циклу навчання на кафедрі вищого  закладу 
освіти. Лікарі(провізори), які не виявлять бажання атестуватися на 
кваліфікаційну категорію через 5 років після отримання сертифіката 
лікаря(провізора)-спеціаліста, повинні    атестуватися    на 
підтвердження  звання  лікаря(провізора)-спеціаліста   після 
проходження навчання на циклі підвищення кваліфікації на кафедрі 
вищого закладу освіти з відповідного фаху.
   При непідтвердженні звання лікаря(провізора)-спеціаліста чи 
неатестації на кваліфікаційну категорію через 5 років після 
отримання  сертифіката  лікаря(провізора)-спеціаліста ця особа 
переводиться на  посаду  лікаря(провізора)-стажиста.  Повторна 
атестація на підтвердження звання лікаря(провізора)-спеціаліста 
може проводитись не раніше, ніж через рік після переведення на 
посаду лікаря(провізора)-стажиста.
   5.11.8. Рішення атестаційної комісії може бути оскаржено до 
Міністерства охорони здоров'я України у двотижневий термін з 
моменту видачі витягу з протоколу засідання державної атестаційної 
комісії.  За  рішенням Міністерства охорони здоров'я України 
лікар(провізор)-інтерн може бути переатестований в атестаційній 
комісії іншого закладу освіти.
   5.11.9. Засідання державної атестаційної комісії в окремих 
випадках  за  погодженням  з  Міністерством охорони здоров'я 
Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я обласної, 
Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласною, 
міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічною станцією, 
обласним, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація" може бути 
виїзним і проводитись на базах стажування.
   5.11.10. Голова державної атестаційної комісії у двотижневий 
термін подає до Головного управління закладів освіти Міністерства 
охорони здоров'я України через деканат (відділ) інтернатури вищого 
закладу освіти звіт про роботу комісії.
   5.11.11. Можливість повторної атестації для визначення знань 
та  практичних  навиків  з  присвоєнням  звання  лікаря 
(провізора)-спеціаліста може бути надана лікарю(провізору)-інтерну 
один раз (на госпрозрахунковій основі) протягом трьох років, але 
не раніше, ніж через рік з моменту відмови в присвоєнні звання 
лікаря(провізора)-спеціаліста, згідно з п.3.12.3.5. Положення про 
організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, 
затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2.06.93 р. 
N 161 ( z0173-93 ). 

6.3. Відрахування з інтернатури здійснюється:
   - за невиконання навчального плану і програми;
   - за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку;
   - за пропуск занять (в т.ч. і з поважних причин, якщо 
лікар(провізор)-інтерн пропустив  більше  третини  занять  на 
кафедрі);
   - за   непрацездатністю,   якщо   за    висновком 
лікарсько-консультативної  комісії  (ЛКК) або медико-соціальної 
експертної  комісії  (МСЕК)   визначена   непрацездатність 
лікаря(провізора)-інтерна до роботи лікарем (провізором).

Документы, предоставляемые врачами-интернами к аттестации:

 1. Заявление о допуске к аттестации на имя председателя аттестационной комиссии (пример)
 2. Аттестационный лист (выдаться на кафедре или в приложении)
 3. Характеристика врача интерна заочной базы (с печатью заочной базы, подписью главврача)
  Обязательная фраза – Программу интернатуры выполнил(-ла) в полном объёме
 4. Зачетная книжка (с зачетами, подписями с заочной базы)
 5. Дневник врача интерна (с печатью заочной базы, подписью главного врача)
 6. Индивидуальный план обучения (пример 1, пример 2)
 7. Фотография ¾
 8. Картонная папка для документов на завязку (подписанная карандашом на украинском языке)

IMG_20160531_0002 IMG_20160531_0003 IMG_20160531_0004 IMG_20160531_0005IMG_20160622_0001


Інтернам першого року навчання здати анкети-заяви на крок 3 в продовж перших 2х тижнів навчання     анкета-крок3-интернам


ПАМЯТКА ЛІКАРЯ ІНТЕРНА
(Завантажити)

У відповідності до Наказу МОЗ №291 від 19.09.2006 р. “Положення про спеціалізацію (інтернатури) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ – ІV рівня акредитації, медичних факультетів університетів”, листа МОЗ України №08.01.-26/1296 від 07.07.2003 р. лікар – інтерн зобов’язаний:

  1. Виконувати всі розпорядження ректорату та деканату ФІПО ДонНМУ.
  1. Чітко дотримуватись навчально – виробничої дисципліни та умов Договору про навчання в інтернатурі.
  1. При зміні прописки, прізвища, адреси місця проживання або контактного телефону, протягом 5 днів з моменту виникнення змін, повідомити деканат ФІПО ДонНМУ.
  1. Оформити та своєчасно заповнювати «Залікову книжку», «Посвідчення лікаря-інтерна», вести «Щоденник обліку роботи».
  1. Відвідувати заняття у відповідності з розкладом.
 1. Своєчасно відробляти пропущенні заняття:
  • 6.1 Відпрацювання всіх видів пропущених навчальних занять, незалежно від причини пропуску, тільки за дозволом деканату ФІПО ДонНМУ.
  • 6.2 При неявці на заняття на термін більш як 5 робочих днів (хвороба, тощо) – повідомити деканат ФІПО ДонНМУ та кафедру про причину відсутності.
  • 6.3 Після пропуску занять, для допуску до навчання, необхідно звернутись у деканат ФІПО ДонНМУ за дозволом встановленої форми.
  • 6.4 У деканат ФІПО ДонНМУ пред’являється документ, який підтверджує причину пропуску. У разі хвороби – Довідку про непрацездатність видану лікарською установою донецької області. Листки непрацездатності та довідки про хворобу, які видані іншими лікувальними закладами, підлягають реєстрації в донецькій області.
 • 6.5 У випадку, якщо кількість пропущених занять перевищує 1/3 від загальної кількості занять, то незалежно від причини пропуску лікар – інтерн відраховується з інтернатури.

         7. Здати інтегрований ліцензійний іспит «Крок 3»:

 • 7.1 Підготовка до іспиту розпочинається на кафедрах з початком очного циклу 1 року навчання. Дата здачі іспиту повідомляється деканатом ФІПО ДонНМУ. Причину неявки на «Крок 3» лікар- інтерн повідомляє у деканат ФІПО ДонНМУ завчасно або у день здачі іспиту. Поважна причина має бути документально підтверджена. При неповажній причині пропуску – лікар-інтерн сплачує здачу іспиту та буде здавати його в «Центрі тестування МОЗ» м.Києва або повторно у ДонНМУ у термін визначений наказом МОЗ.

        8.При закінченні інтернатури лікар-інтерн отримує відмітки на зворотній сторінці          «Посвідчення лікаря-інтерна» (обхідний лист).

Очний цикл навчання (на кафедрі) проводиться згідно Наказу ректора ДонНМУ. Всі питання, щодо навчально – виробничого процесу, лікар-інтерн погоджує і вирішує у деканаті ФІПО ДонНМУ. При звернені у деканат при собі необхідно мати «Посвідчення лікаря-інтерна».


Порядок зарахування на навчання на післядипломному етапі
регламентовано наступними Наказами МОЗ України:

  1. Наказ №81 від 23.02.2005 р. «Про затвердження переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників ВНЗ».
  1. Наказ №291 від 19.09.1996 р. «Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів».
  1. Наказ №351_д «Про створення державних атестаційних комісій для проведення атестації лікарів (провізорів) – інтернів».
  1. Наказ № 476-д «Про присвоєння звання лікаря (провізора) – спеціаліста та видачу сертифікату лікаря (провізора) – спеціаліста».
  1. Наказ №981 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 02 лютого 2011 року № 49».
  1. Наказ №359 від 19.12.1997 р. «Про подальше удосконалення атестації лікарів».
  1. Наказ №484 «Про затвердження змін до положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах».
  1. Наказ №346 від 07.12.1998 р. «Про затвердження переліку назв циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів і провізорів у ВНЗ». З додатком №447 від 23.09.2003 р., №230 від 24.04.2008 р.
  1. Наказ №166 від 22.07.1993 р. «Про подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів)».
  1. Наказ №48 від 17.03.1993 р. «Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності».
 1. Наказ №73 від 18.05.1994 р. «Про затвердження положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах».

  ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ В ІНТЕРНАТУРІ ДонНМУ ЗА КОНТРАКТОМ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ МЕДИЧНИХ ВНЗ

  1.      Заява на вступ до інтернатури на ім’я ректора
  2.      Паспорт (оригінал, копія – 1,2,3 стор. та сторінка з пропискою).
  3.      Ідентифікаційний номер (оригінал, копія).
  4.      Свідоцтво про одруження (розлучення), якщо змінилось прізвище (копія).
  5.      Диплом ВНЗ (оригінал, копія).
  6.      Додаток до диплому (оригінал, копія).
  7.      Сертифікат «Крок-1» (оригінал, копія).
  8.      Сертифікат «Крок-2» (оригінал, копія).
  9.      Довідка ВНЗ про навчання випускника за контрактом (оригінал).
  10.  Лист від головного лікаря лікувального закладу (бази стажування) про згоду на навчання в інтернатурі даного випускника на заочному циклі (оригінал).
  11.  Договір про навчання в інтернатурі (5 примірників договору).
  12.  Якщо в договорі «Платником» на навчання інтерна є юридична особа, необхідно представити гарантійний лист від імені організації на сплату навчання інтерна, на користь якого складено договір (оригінал).
  13.  Якщо в договорі «Платником» на навчання інтерна є батьки, необхідно представити паспорт (оригінал, копія — 1,2,3 стор. та сторінка з пропискою) та ідентифікаційний номер (копія) того з батьків, від особи якого складено договір.
  14.  Швидкозшивач з перфорацією.
  15.  12 файлів для оформлення договору.
  16.  3 фотокартки (3х4).
  17.  Всі вищезазначені документи необхідно надати у деканат ФІПО ДНМУ до 1 серпня.

  Оригінали документів надаються при поданні документі

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *